13. občni zbor SZZB – Zaključki

13. občni zbor SZZB – Zaključki

Velenje, Vila Herberstein, 11. december 2008

Poročilo o delovanju SZZB v letu 2008 Januarja smo pričeli s vseslovensko akcijo merjenja in beleženja bolečine –VAS V sodelovanju s firmo Medis smo izdelali obsežne materiale – letake za v ambulante, pojasnilne letake za zdravnike, pojasnilne letake za bolnike in veliko VAS skal, ki imajo tudi prostor, kamor bolniki vpisujejo svojo bolečino.

Razdelili smo jih v vse Zdravstvene domove po Sloveniji in tudi v protibolečinske ambulante, dispanzerje.

Animiramo vsak dan zdravnike, da merijo pri vsakem bolniku, ki pride v ordinacijo tudi bolečino in jo tudi zabeležijo v medicinsko dokumentacijo.

Poskušamo uvesti bolečino kot peti vitalni znak, kar so tudi svetovne tendence. Saj nikakor ne moremo mimo dejstva, da je bolečina še vedno zapostavljena in nepravilno zdravljena

Nadaljevali smo z našimi tečaji Premagajmo bolečino, sklop karcinomska bolečina v sodelovanju s firmo Grünenthal, Ljubljana

V letu 2008 smo imeli dva PAIN coursa in sicer:

 • Rakava bolečina, 15.3., Habakuk, Maribor – 25 udeležencev
 • Rakava bolečina, 10.5., Lovec, Bled – 25 udeležencev

6. in 7. junija 2008 je bil v Mariboru 12. Seminar o terapiji bolečine z mednarodno udeležbo:

 • Pooperacijska bolečina in vsi problemi povezani z njo.

Seminar smo pripravili v sodelovanju s SZAIM – Slovenskim združenjem za anesteziologijo in intenzivno medicino in UKC –Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor. Ob domačih strokovnjakih s področja zdravljenja bolečine, smo povabili šest priznanih strokovnjakov iz tujine. Našega seminarja se je udeležil tudi prof. Jensen, predsednik IASP s predavanjem.

Sodelovalo je petindvajset predavateljev, prijavljenih in predstavljenih je bilo tudi dosti prostih tem.

Kot je že tradicija, smo vzporedno organizirali tudi seminar za medicinske sestre za katerega je bilo tudi dosti zanimanja.

Seminarja se je udeležilo preko dvesto udeležencev. Bil je odmeven in koristen, saj smo prejeli številne pohvale.

Natisnili smo Zbornik.

Članek v reviji Isis:

12. SEMINAR O TERAPIJI BOLEČINE Z MEDNARODNO UDELEŽBO

 • POOPERACIJSKA BOLEČINA, UKC Maribor, 6. in 7. junij 2008

Slovensko združenje za zdravljenje bolečine (SZZB) se je odločilo organizirati letošnji tradicionalni seminar o terapiji bolečine, ki je že 12-i po vrsti, tokrat je bil posvečen pooperacijski bolečini in vsem problemom povezanih z njo. Tema zadeva več medicinskih specialnosti, predvsem pa so v veliki meri pri zdravljenju le te udeleženi anesteziologi, zato smo se odločili organizirati ta seminar v sodelovanju z Združenjem za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM). Tudi letošnji seminar, kot že vrsta doslej je bil organiziran v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru s prijaznim sodelovanjem le tega in z njihovo materialno podporo.

Pooperacijska bolečina je kot vsa bolečinska področja, zelo kompleksen problem. Nastane zaradi poškodbe tkiv, različnih struktur, med samo operacijo in posledičnim sproščanjem bolečinskih mediatorjev, ki se vežejo na receptorje aferentnih nevronov. Nastali bolečinski impulz se prevaja po preklapljanjih na različne nivoje v centralni živčni sistem, do somatosenzorne regije možganske skorje, kjer se bolečine zavemo in jo lokaliziramo na telesu. Sočasno se sproži odgovor organizma na stres s spuščanjem stresnih hormonov in vrsto odzivnih reakcij organizma.

Je pričakovana, akutna, močna, različno intenzivna, in naj bi z ozdravitvijo tkiv prenehala. Večkrat temu ni tako, v velikem procentu se pojavljajo po operacijah dolgotrajne, kronične bolečine. Vzrok temu je iskati v individualnih reakcijah na bolečino in nezadostnem, nepravilnem zdravljenju akutne pooperacijske bolečine.

Povabili smo domače in tuje strokovnjake tega področja.

Posebej smo ponosni, da se je našemu vabilu odzval predsednik IASP (International Assocciation for Study of Pain) profesor dr. Troels J. Jensen iz Danske. Je predvsem strokovnjak za nevropatske bolečine in je predstavil faktorje za nastanek kroničnih pooperacijskih bolečin.

Po slovenskih bolnišnicah smo opravili anketo, med bolniki, z vprašalnikom o zadovoljstvu, načinih in uspešnosti lajšanja poooperacijske bolečine.

Seminar smo zastavili sistematično, s pregledom novitet v fiziologiji nastanka in prevajanja te bolečine, merjenjem in posameznim terapijskimi shemami po določenih operacijah, ter izbire in kombinacije različnih tehnik zdravljenja pooperacijske bolečine.

Vsekakor se je treba ravnati po principu multimodalnosti.

Na opioide, ki so največkrat uporabljeni za zdravljenje teh bolečin, se lahko pojavi spremenjen odziv, na kar moramo tudi misliti.

Zgodnja rehabilitacija bolnikov, takoj po operaciji z različnimi fizikalnimi metodami, ki jih izvajajo že v intenzivnih terapijah in se nadaljujejo na oddelku je pomemben del celostnega pristopa in tudi zmanjša pooperacijske bolečine. Važen je odnos operaterjev, samih kirurgov do pojavnosti in zdravljenja pooperacijske bolečine, kar so nam tudi predstavili.

Povabili smo priznani strokovnjakinji iz Hrvaške, in sicer prof. Višnjo Majerić-Kogler iz Zagreba in prof. dr. Vesno Gulobović iz Reke, ki sta nam predstavili njihove izkušnje in strokovne doktrine.

Profesor Likar iz Avstrije nas je seznanil s pojavnostjo pooperacijske bolečine v Avstriji in najnovejše trende, pri zdravljenju le-te.

Profesor Paolo Grossi iz Italije je poudaril važnost multimodalnega pristopa pri zdravljenju bolečine. V seminar smo vključili tudi zdravljenje bolečine pri operiranih otrocih.

Profesor Maria Aloisi iz Italije je prikazala razlike med spoloma, pogojene s spolnimi hormoni pri pojavnosti bolečine in vplivu na terapijo bolečine.

Profesor Gusthorff iz Avstrije je podrobneje predstavil nove tendence, da se čimprej po operacijah začnejo uporabljati per os analgetiki, takoj ko je to možno.

Poleg vabljenih predavanj smo uvrstili v program proste teme, h katerim ste bili povabljeni vse kolegice in kolege predvsem na temo bolečine. V okviru SZZB in SZAIM je formirana projektna skupina za izdelavo smernic za zdravljenje pooperacijske bolečine, ki so v fazi priprave.

Istočasno smo tudi letos organizirali program za medicinske sestre.

Vsa prispela predavanja so zbrana v Zborniku, kot vsako leto.

Seminar je bil zanimiv za zdravnike različnih specialnosti medicine, kajti z bolniki pred, med in po operacijah se srečujemo vsi zdravniki – družinski, internisti, kirurgi vseh operativnih specialnosti – anesteziologi, fiziatri,… Pričakujemo, da je seminar ponovno spomnil na problem pooperacijske bolečine – in da bo stanje na tem področju še boljše, da bodo številni bolniki (več tisoč vsako leto), ki so operirani v slovenskih bolnišnicah, še bolj zadovoljni in bodo trpeli manj pooperacijski bolečin in bo s tem tudi manj komplikacij in se bo s tem skrajšala tudi ležalna doba.

Prim. mag. Marija Cesar-Komar, dr. med.,

Predsednica SZZB

20. oktobra, na svetovni dan boja proti bolečini – Karcinomska bolečina smo pripravili v sodelovanju s firmo Entrapharm, tiskovno konferenco.

Pripravili smo sledeča predavanja:

 • Prim. mag. Marija Cesar-Komar, dr. med. – Predstavitev vseslovenske akcije merjenja in beleženja bolečine ter rezultati najnovejše ankete – akcije VAS.
 • Prim. Jelka Pirc, dr. med. – Predstavitev študije o onkološki bolečini.
 • Asist. Aleksander Stepanović, dr. med. – Sodelovanje splošnih zdravnikov in specialistov v protibolečinskih ambulantah pri zdravljenju karcinomske bolečine.
 • Prim. mag. Nevenka Krčevski-Škvarč, dr. med. – Mreža protibolečinskih ambulant in njihova funkcija pri zdravljenju karcinomske bolečine.
 • Asist. mag. Aleš Pražnikar, dr. med. –zdravljenje nevropatske bolečine pri karcinomskih bolnikih .
 • Prim. mag. Slavica Lahajnar, dr. med. – Predstavitev zdravljenja karcinomske bolečine po obstoječih smernicah.
 • Prof. dr. Zmago Turk, dr. med. – Specifika rehabilitacije karcinomskih bolnikov oziroma uporaba drugih metod zdravljenja pri teh bolnikih.

Kjer smo osvetlili rakavo bolečino, sodelovanje splošnih zdravnikov z zdravniki v specialnih protibolečinskih ambulantah, predstavili zdravljenje bolečine po smernicah za rakavo bolečino, mrežo protibolečinskih ambulant in njihovo dejavnost, poudarili važnost medicinske rehabilitacije pri zdravljenju karcinomske bolečine in predstavili študijo VAS 3.

Seznaniti smo želeli javnost preko novinarjev z bolečino, ki je posledica rakavega obolenja.

Zaključki konference so:

 • Bolečino je potrebno meriti in beležiti – VAS, bolečina je peti vitalni znak.
 • Življenje brez bolečine je osnovna človekova pravica.
 • Premalo odobrenega časa za pregled bolečinskega bolnika – normativ 7 minut – družba premalo namenja za zdravljenje bolečine.
 • Protibolečinske ambulante – PBA – urejajo analgezijo, zagotavljajo multidisciplinaren način obravnave, izvajajo tudi invazivne metode.
 • Nevropatska bolečina:
  • obolenje sistema za javljanje bolečine
  • časovno odmaknjena od poškodbe
 • 6. Opioidi osnova zdravljenja karcinomske bolečine, vendar ne edini in izključni.
 • 7. Fizikalna medicina – neločljiva spremljevalka terapije bolečine.
 • 5) Imeli smo pet sestankov UO SZZB, na katerih smo obravnavali:
  • Posebna znanja – terapija bolečine
  • Dokončanje Smernic za uporabo opioidov za nemaligno bolečino
  • Urejanje vrednotenja in plačevanja storitev protibolečinske dejavnosti, izdelava časovnih in kadrovskih normativov za posamezne storitve

Uredili smo na novo našo spletno stran www.szzb.si Naši člani smo sodelovali na mednarodnih kongresih in seminarjih s strokovnimi prispevki

Imeli smo dva sestanka organizacijskega in dva sestanka strokovnega odbora za pripravo 12. Seminarja o terapiji bolečine – Pooperacijska bolečina.

Plan za leto 2009

Natisniti Smernice za uporabo opioidov za nemaligno bolečino, za vse zdravnike v Sloveniji kot priloga ISIS.

Urediti plačevanje in priznanje storitev v protibolečinski dejavnosti, ki doslej niso ovrednotene in plačane.

Posebno znanje – terapija bolečine – program. Določitev mentorjev – kriterije zanje smo že dorekli lansko leto.

1. slovenski kongres SZZB v sodelovanju z nevrofiziologi 9. in 10. oktober 2009, Bled.

Občni zbor v decembru – volilni.

Slike so navoljo tukaj.

Prim. mag. Marija Cesar-Komar, dr. med.,

Specialistka anesteziologinja

Predsednica SZZB

/**/